HOME | Playshop TOP | Playshop 2002 "Let's Play in the Colorful Kingdom!" TOP

Japanese
MainPagePlayful/PlayshopProgramReflectiomStaffReport


Staff
Yuko Yusai, Ayako Saito, Yuka Fukuda (Bunka Women's University), Kenta Kinoshita, Toshiaki Nakano (Tokyo Kogyo University), Kumiko Sakai (Child Research Net), Miwako Susukida (ex-CRN Researcher), Maya Hirose (Musashino Women's University) Yasuyuki Mineshima (Elementary school Teacher), Keiko Morikawa (Tama Art University), Mariko Watanabe (Keio University)

Survey Team
Satoko Abe (Gakushuin University), Yoko Ishii (Tama Art University), Fumiko Ishizuka (graduate of International Christian University), Masami Kawano (graduate of Ochanomizu University), Yumiko Kawamura (Gakushuin University), Yoshihito Kurizuka (Tokyo Kogyo University), Mitsuyo Shinozaki (Ochanomizu University), Noriko Tachii (Kokushikan University)

Research Advisor
Tomohiro Kawamura (Child Research Net, Researcher), Yoshiko Sawai (Director, Child Labo), Akemi Hasama (Bunka Women's University)

Office
Junko Takaoka, Mariko Tokoro (Child Research Net)